e

im. s. neskl. deveto slovo hrvatske abecede

e

im. m. neskl. prednji srednji samoglasnik nepostojani ~ gram. 1. samoglasnik e koji postoji samo u nekim oblicima iste riječi dok se u drugim oblicima gubi 2. glasovna promjena u kojoj dolazi do gubljenja ili pojavljivanja samoglasnika e u nekim oblicima riječi

ȇ

usk. 1. izriče različite pozitivne i negativne osjećaje [E, drago mi je što te vidim!; E, sad si stvarno pretjerao!]; sin. u 2. služi za dozivanje [E, dođi malo!]; sin. aj, ej, hej, o, oj 3. služi za privlačenje sugovoriteljeve pozornosti [E, uopće me ne slušaš!]; sin. ej, halo razg., hej razg.

e-adrèsa

im. ž. G e-adrèsē; mn. N e-adrèse, G adrésā inform. skup proizvoljno odabranih riječi i znakova na koji se prima i s kojega se šalje pošta, sastoji se od korisničkoga imena i imena računala; sin. elektronička adresa v. pod adresa

ȅda

vez. zast. v. da, kako, li

èdikt

im. m. G èdikta; mn. N èdikti, G èdikātā/ȅdīktā pisana vladarska naredba sa zakonskom snagom

èditor

im. m. G èditora, I èditorom; mn. N èditori, G èditōrā v. uređivač

èfekt

im. m. G èfekta; mn. N èfekti, G èfekātā/ȅfēktā 1. v. dojam 2. v. učinak 3. pojava koja nastaje djelovanjem koje sile [svjetlosni ~; zvučni ~]  ~ staklenika poremećaj prouzročen povećanjem temperature na Zemlji zbog prevelike koncentracije ugljikova dioksida u atmosferi

èfektan

prid. G èfektna; odr. èfektnī, G èfektnōg(a); ž. èfektna, s. èfektno; komp. efèktnijī koji je uvjerljiv, zanimljiv ili dojmljiv [~ završetak]

efìkasan

prid. G efìkasna; odr. efìkasnī, G efìkasnōg(a); ž. efìkasna, s. efìkasno; komp. efikàsnijī 1. v. djelotvoran 2. v. učinkovit

efìkasnōst

im. ž. G efìkasnosti, I efìkasnošću/efìkasnosti v. djelotvornost, učinkovitost

egòist

im. m. G egòista, V egòistu; mn. N egòisti, G egòīstā osoba koja djeluje za vlastito dobro i u svoju korist; ant. altruist

egòistica

im. ž. G egòisticē; mn. N egòistice, G egòistīcā žena koja djeluje za vlastito dobro i u svoju korist; ant. altruistica

egoìstičan

prid. G egoìstična; odr. egoìstičnī, G egoìstičnōg(a); ž. egoìstična, s. egoìstično; komp. egoistìčnijī koji djeluje za vlastito dobro i vlastitu korist; ant. altruističan

egòističin

prid. G egòističina; ž. egòističina, s. egòističino koji pripada egoistici; ant. altruističin

egoìstično

pril. tako da pokazuje da tko djeluje za vlastito dobro i vlastitu korist; ant. altruistično

egoìzam

im. m. G egoìzma djelovanje za vlastito dobro i nerazumijevanje tuđe koristi; ant. altruizam

ègzēm

im. m. G egzéma; mn. N egzémi, G egzémā med. alergijska kožna upala popraćena svrbežom; sin. (ekcem)

egzistèncija

im. ž. G egzistèncijē 1. v. opstanak 2. v. postojanje

ȅgzistencijālnī

prid. G ȅgzistencijālnōg(a); ž. ȅgzistencijālnā, s. ȅgzistencijālnō v. egzistencijski

egzistèncījskī

prid. G egzistèncījskōg(a); ž. egzistèncījskā, s. egzistèncījskō koji se odnosi na egzistenciju [~ problem]; sin. (egzistencijalni)

egzódus

im. m. G egzódusa; mn. N egzódusi, G egzódūsā 1. hist., pov. izlazak Izraelaca iz egipatskoga ropstva 2. pren. odlazak velikoga broja ljudi iz kojega kraja

egzòrcist

im. m. G egzòrcista, V egzòrcistu; mn. N egzòrcisti, G egzòrcīstā svećenik koji istjeruje vraga iz opsjednute osobe

egzorcìstičkī

prid. G egzorcìstičkōg(a); ž. egzorcìstičkā, s. egzorcìstičkō koji se odnosi na egzorciste i egzorcizam

egzorcìzam

im. m. G egzorcìzma istjerivanje vraga iz opsjednutih osoba

egzòtičan

prid. G egzòtična; odr. egzòtičnī, G egzòtičnōg(a); ž. egzòtična, s. egzòtično; komp. egzotìčnijī koji je neobičan ili rijedak jer dolazi iz dalekih i nedovoljno poznatih krajeva ili kultura [egzotični jezik; egzotična zemlja; egzotične biljke]

egzòtika

im. ž. G egzòtikē, DL egzòtici ukupnost svojstava dalekih i nepoznatih krajeva

ȅh

usk. 1. izriče divljenje [Eh, kako je lijepa!]; sin. a, ah, au, joj, oh, uh 2. izriče negodovanje [Eh, što je to grozno!]; sin. ah, oh, uf, uh 3. izriče mirenje s čim [Eh, takav ti je život!]; sin. ah, oh 4. izriče čežnju [Eh, da mi je biti s njim!]; sin. ah, oh, uh 5. izriče zadovoljstvo i ugodu [Eh, što to prija!]; sin. oh 6. izriče jadikovanje [Eh, što ću sirota!]; sin. ajme pokr., jao, joj, kuku pokr.

èhē

usk. izriče veselo i vedro raspoloženje [Ehe, baš je to bilo dobro!]

ehinòkōk

im. m. G ehinokóka; mn. N ehinokóki, G ehinokókā 1. zool. parazitska trakavica koja se razvija u tankome crijevu psa; sin. pasja trakavica v. pod trakavica 2. med. zarazna bolest čovjeka i životinja prouzročena razvojem jajašaca trakavice u organizmu

ȇj

usk. 1. služi za dozivanje [E, dođi malo!]; sin. aj, e, hej, o, oj 2. služi za privlačenje sugovoriteljeve pozornosti [Ej, uopće me ne slušaš!]; sin. e, halo razg., hej

ékavica

im. ž. G ékavicē razg. v. ekavski

ékavskī

prid. G ékavskōg(a); ž. ékavskā, s. ékavskō jez. 1. koji se odnosi na govore u kojima se jat izgovara kao e [~ refleks; ~ govor] 2. u im. funkciji jd. m. govor hrvatskoga jezika u kojemu se jat izgovara kao e; sin. ekavica razg.

èkcēm

im. m. G ekcéma; mn. N ekcémi, G ekcémā v. egzem

ekípa

im. ž. G ekípē; mn. N ekípe, G ekípā 1. skupina stručnjaka okupljenih na kakvu zajedničkome projektu ili zadatku [filmska ~] 2. v. momčad

èkīpnī

prid. G èkīpnōg(a); ž. èkīpnā, s. èkīpnō v. momčadski

eklìptika

im. ž. G eklìptikē, DL eklìptici astr. zamišljena velika kružnica na nebeskoj sferi kojom se Sunce giba oko Zemlje

ȅkocīd

im. m. G ȅkocīda potpuno uništenje okoliša na širemu prostoru

ekòlog

im. m. G ekòloga, V ekòlože; mn. N ekòlozi, G ekòlōgā stručnjak koji se bavi ekologijom

ekològija

im. ž. G ekològijē znanost koja proučava suživot svih bića u prirodi, njihovo djelovanje na okoliš i djelovanje okoliša na njih

ekòloginja

im. ž. G ekòloginjē; mn. N ekòloginje, G ekòlogīnjā stručnjakinja koja se bavi ekologijom

ekòloškī

prid. G ekòloškōg(a); ž. ekòloškā, s. ekòloškō koji se odnosi na ekologiju [ekološka svijest]

ekònīm

im. m. G ekoníma; mn. N ekoními, G ekonímā jez. toponim koji se odnosi na naseljena mjesta; sin. ojkonim

ekonofìzika

im. ž. G ekonofìzikē, DL ekonofìzici gosp. grana ekonomije u kojoj se metode ekonomske teorije i fizike upotrebljavaju za analizu ekonomskih pojava

ekonòmičan

prid. G ekonòmična; odr. ekonòmičnī, G ekonòmičnōg(a); ž. ekonòmična, s. ekonòmično; komp. ekonomìčnijī koji malo troši

ekonòmičnōst

im. ž. G ekonòmičnosti, I ekonòmičnošću/ekonòmičnosti svojstvo onoga što je ekonomično  jezična ~ uporaba najmanjega broja jezičnih jedinica nužnih za sporazumijevanje

ekonòmija

im. ž. G ekonòmijē 1. područje društvene znanosti koje proučava proizvodnju i ponudu, raspodjelu, razmjenu i potrošnju materijalnih dobara i usluga u određenome vremenu, prostoru i društvu 2. v. gospodarstvo

ekonòmist

im. m. G ekonòmista, V ekonòmistu; mn. N ekonòmisti, G ekonòmīstā stručnjak koji se bavi ekonomijom

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga